2022 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය සුදුසුකම් ලැබීමේ අවස්ථාව ශ්‍රී ලංකාවට

FIFA ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරඟාවලිය කටාර් 2022. සුුසුකම් ලැබීමේ තරඟාවලියේ 
ආරම්භය, සුුසුකම් ලැබීමේ වටය තරඟ වට හතරකින්ද සමන්දිතයි. ප්‍රථම වටයේ තරඟාවලිය
2022 FIFA ලෝක කුසලාන හා AFC Asian කුසලාන 2023 සඳහා සුුසුකම් ලැබීමේ 
තරඟාවලිය වේ. ප්‍රථම වටයේ සුුසුකම් ලැබීමේ තරඟ රටාව තරඟ දෙකකින් 
සමන්විතවේ (වේදේශීය රටකදි හා මව්බිමේදි ) ප්‍රථම තරඟය ශ්‍රී ලංකාව සහ මැකාවෝ
අතර ජුනි 06 දින ශ්‍රී ලංකා  වෙලාවෙන්  ප.ව. 5.00 ට චීනයේ සුහායිහිදි පැවැත්වේ . දෙවන
තරඟය ශ්‍රී ලංකාවේදී ජුනි 11 වන දින කොළඹ සුගතදාස ක්රීඩාංගණයේදී ප.ව 3.30 ට
පැවත්වේ . පාපන්දු ලැදි  සියලු ලෙනාටම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දිරිමත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්ලම්නය ගෞරවයෙන් ආරධනා කරයි.   

0 Comments
Latest News
notekoob news
FIFA ලෝක කුසලාන 2022 සුදුසුකම් සඳහා ශ්‍රී ලංකා සංචාරය
notekoob news
German Footballer Wazeem Razeek Officially Included in National Team
notekoob news
VANTAGE FA CUP 2019 කුසලාන අවසන් වටය කල්යයි
notekoob news
POLICE Knock Opponents in FA CUP 2019 With Imran's Hatrick
notekoob news
SRI LANKA is to Face 2020 World Cup Host in AFC U19
notekoob news
Renown Won the Championship Against Saunders - U12
notekoob news
Sri Lanka Proudly Hosting The World Surf League (WSL) 2019
notekoob news
Sri Lanka vs DPR Korea. FIFA World Cup Qualifiers Watch Live Now
notekoob news
Kalutara MCC Fight for Subrota International Football Tournament 2019
notekoob news
Sujan Perera's Thoughts Over Sri Lankan Captaincy