2022 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය සුදුසුකම් ලැබීමේ අවස්ථාව ශ්‍රී ලංකාවට

FIFA ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරඟාවලිය කටාර් 2022. සුුසුකම් ලැබීමේ තරඟාවලියේ 
ආරම්භය, සුුසුකම් ලැබීමේ වටය තරඟ වට හතරකින්ද සමන්දිතයි. ප්‍රථම වටයේ තරඟාවලිය
2022 FIFA ලෝක කුසලාන හා AFC Asian කුසලාන 2023 සඳහා සුුසුකම් ලැබීමේ 
තරඟාවලිය වේ. ප්‍රථම වටයේ සුුසුකම් ලැබීමේ තරඟ රටාව තරඟ දෙකකින් 
සමන්විතවේ (වේදේශීය රටකදි හා මව්බිමේදි ) ප්‍රථම තරඟය ශ්‍රී ලංකාව සහ මැකාවෝ
අතර ජුනි 06 දින ශ්‍රී ලංකා  වෙලාවෙන්  ප.ව. 5.00 ට චීනයේ සුහායිහිදි පැවැත්වේ . දෙවන
තරඟය ශ්‍රී ලංකාවේදී ජුනි 11 වන දින කොළඹ සුගතදාස ක්රීඩාංගණයේදී ප.ව 3.30 ට
පැවත්වේ . පාපන්දු ලැදි  සියලු ලෙනාටම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දිරිමත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්ලම්නය ගෞරවයෙන් ආරධනා කරයි.   

0 Comments
Latest News
notekoob news
Inspiring Story of Weliweriya Dynamics Football Coach
notekoob news
Colombo FC Striker Fazal was Offered Contract from Renown, Up Country Lions & Kaluthara Blue Star
notekoob news
FFSL President Cup 2020 - Fair Play Team of the Tournament
notekoob news
POLICE Head Coach Mahinda Galagedara Invites Everyone for Free Golakeepers Workshop
notekoob news
Colombo FC vs Red Stars Semi Final - Watch Live Now